Przetarg 005-2019 - Budowa Drogi Wjazdowej do terenu nr II K-S SSE przy ul. Namyślińskiej w Kostrzynie nad Odrą OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 „Budowa Drogi Wjazdowej do terenu nr II K-S SSE przy ul. Namyślińskiej w Kostrzynie nad Odrą” 

Przedmiotowa inwestycja pn.: Droga Wjazdowa składa się z  drogi o długości ok 1.250 mb, z ciągu pieszo-rowerowego, z oświetlenia drogi, z odwodnienia płyty jezdni, z kolektora deszczowego oraz z rurarzu telekomunikacyjnego.

DO NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

 

Adres pocztowy: 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ,  UL. ORŁA BIAŁEGO 22.    

 

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

 

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

inż Marek Wojtczak

E-mail:

wojtczak@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Budowa Drogi Wjazdowej do terenu nr II K-S SSE przy ul. Namyślińskiej w Kostrzynie nad Odrą”

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                    xxxxxxxxxxx

Dostawy                                 

Usługi                                       

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Budowa ma miejsce w obrębie dzielnicy Drzewice, miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Leśnej. Inwestycja składa się z części drogowej oraz z części instalacyjnej, które prowadzą poprzez układ systemu kanalizacji deszczowej. Na inwestycję składa się również:  rurarz telekomunikacyjny oraz część elektryczna, która polega na budowie oświetlenia drogi.  

 

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie w miesiącach:

Okres ok 12 miesięcy

lub

data rozpoczęcia  i zakończenia  wg umowy.

III: PROCEDURA

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       xx

Przetarg ograniczony          

 

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT     (data; godzina) wg SIWZ pkt.XIV

Siedziba K-S SSE S.A. 17.12.2019 r do godz. 11:00.

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

IV.4) Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:  26.11.2019r.

 

 

Załączniki do pobrania

Dodatkowe informacje:

Kostrzyńsko - Słubicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22

KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy nr rejestru 0000066104
Kapitał zakładowy 27.184.300 PLN wpłacony w całości
tel. +48 95 721 98 00
e-mail: info@kssse.pl

NIP 598-13-16-916
REGON 210396113