Kryteria ilościowe dla powiatów województwa zachodniopomorskiego:


Minimalne nakłady w zależności
od wielkości przedsiębiorcy w mln PLN

Duże Średnie Małe Mikro B+R, BPO
100 mln 10 mln 5 mln 2 mln 5 mln
80 mln 8 mln 4 mln 1,6 mln 4 mln
60 mln 6 mln 3 mln 1,2 mln 3 mln
40 mln 4 mln 2 mln 0,8 mln 2 mln
20 mln 2 mln 1 mln 0,4 mln 1 mln
15 mln 1,5 mln 0,75 mln 0,3 mln 0,75 mln
10 mln 1 mln 0,5 mln 0,2 mln 0,5 mln

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w MŚP – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.