Przedmiot działalnościPrzedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (działalność przeważająca)
74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
41.10.Z   Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
47           Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane