Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 07.05.2014r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w „PULSIE BIZNESU” nr 86 [4099] z dnia 7 maja 2014r. oraz na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 02.06.2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni  5,3439 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Słubice Kompleks nr 2 Obszar 4.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę Krzysztof Mencel prowadzącego działalność pod firmą P.P.H.U „MENPOL” Krzysztof Mencel z siedzibą w Słubicach.