Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 02.10.2013r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w „PULSIE BIZNESU" nr 188 [3954] z dnia 02.10.2013r i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego 28 października 2013r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni  38,3209 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Szczecin. 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę Teleyard sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.