Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Słubice - 1.12.2017r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2037) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Słubice

1. Ogłoszenie jest skierowane do przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności własność lub użytkowanie wieczyste lub najem lub dzierżawa lub leasing) położonych na terenie K-S SSE w Podstrefie Słubice, albo tych, którzy wiarygodnie uprawdopodobnią możliwość uzyskania takiego tytułu prawnego.

2. W rokowaniach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, o których mowa w pkt. 1, zamierzający prowadzić na terenie K-S SSE działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2009 r. Nr. 113, poz. 940).

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

4. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2037).

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunku IBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

6. Oferty z dopiskiem Rokowania Podstrefa Słubice” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 10.00.

7.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl