Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Słubice - 07.05.2014r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

 

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2) sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,3439 ha oznaczonej nr ewid. działki 7/6 położonej w obrębie Świecko, gmina Słubice, na terenie Podstrefy Słubice Kompleks nr 2 Obszar 4. Działka oznaczona nr ewid. 7/6 objęta jest KW nr GW1S/00031699/7 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

 

Nieruchomość została nabyta w styczniu 2014r. od Agencji Nieruchomości Rolnych, której na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2012r. poz. 1187 z późn. zm.) przysługuje prawo pierwokupu w okresie 5 lat od daty sprzedaży. 

Ponadto na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2014r. poz. 518) Gminie Słubice przysługuje prawo pierwokupu niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa.

 

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

 

  • wykupienie „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

 

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 8.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: osiem tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunkuIBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

 

5. Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny Podstrefa Słubice” należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 02.06.2014r. do godz. 10.00.

 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 02.06.2014r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl