Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Szczecin - 02.10.2013r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

 

mającego na celu:

 

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

2) sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni 38,3209 ha oznaczonych nr ewid. działek 2/11 i 2/13 położonych w Szczecinie, częściowo w granicach portu morskiego, obręb 3058 Nad Odrą 58.Działki oznaczone nr ewid.: 2/11 i 2/13 objęte są odpowiednio KW nr SZ1S/00216285/0 i SZ1S/00216286/7 w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.  

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010r. Nr 33 poz. 179) w stosunku do działek oznaczonych nr: 2/11 i 2/13 Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie - jako podmiotowi zarządzającemu przysługuje prawo pierwokupu.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010r. Nr 33 poz. 179) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie z prawa pierwokupu w stosunku do działek 2/11 i 2/13 prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, które wykonuje Prezydent Miasta Szczecin.

 

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

 

  • wykupienie „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

 

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz kryteria określone w punkcie 2.1 „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych" obowiązujące dla terenów stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

 

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 8.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: osiem tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunkuIBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

 

5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 28.10.2013r. do godz. 10.00.

 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 28.10.2013r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl