Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Kostrzyn, Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Zielona Góra - 14.12.2011r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO:

 

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,5000 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 18/13 położonej w obrębie 0003 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą. W/w działka objęta jest księgą wieczystą KW nr GW1S/00030008/0 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

 

Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  istotnych warunków przetargu łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego”.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

II. ROKOWAŃ

 

mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Zielona Góra Kompleks nr 2.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

1. „Specyfikację  istotnych warunków przetargu łącznego"oraz „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą - nr rachunku IBN: PL32 8355 0009 0022 3890 2000 0001; SWIFT: POLUPLPR.

 

2. Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3” lub „Rokowania Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 2” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie:

  • dla przetargu łącznego określonego w punkcie I do dnia 16.01.2012r. do godz. 10.00.
  • dla rokowań określonych w punkcie II do dnia 18.01.2012r. do godz. 10.00.

 

3.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A.:

  • dla przetargu łącznego określonego w punkcie I - 16.01.2012r. o godz. 11.00.
  • dla rokowań określonych w punkcie II18.01.2012r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"oraz rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl