Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Karlino - 02.09.2011r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

 

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, którzy uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Karlino.

 

1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
     

2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

3. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą - nr rachunku IBN: PL32 8355 0009 0022 3890 2000 0001; SWIFT: POLUPLPR.

 

4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Karlino" należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 10.10.2011r., do godz. 10.00.

 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2011r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.


Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl