Zaproszenie do rokowań – Podstrefa Krobia, Zaproszenie do przetargu łącznego – Podstrefa Nowa Sól – 18.03.2011r.KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO:
ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Krobia.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20.10.1994r. (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 i z 2008r. Nr 118, poz. 746) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477 z późn. zm.).

PRZETARGU ŁĄCZNEGO

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Nowa Sól oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,4197 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 14/9, położonej w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1, objętej księgą wieczystą KW nr ZG1N/00058487/3 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.

Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".
Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

1. „Specyfikację istotnych warunków rokowań" oraz „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP

2. Oferty z dopiskiem "Rokowania Podstrefa Krobia" należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 11.04.2011r., do godz. 10.00.
Oferty z dopiskiem "Przetarg łączny Podstrefa Nowa Sól" należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 10.05.2011r., do godz. 10.00.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A.:

  • dla rokowań - 11.04.2011r. o godz. 11.00.
  • dla przetargu łącznego - 10.05.2011r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań" oraz przetargu
i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl