Przetarg 008-2021-2 - Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym przy ul. Motoryzacyjnej w Nowej Soli 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia: PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22     66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Giniewski

E-mail: info@kssse.pl

giniewski@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego -  Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym ul. Motoryzacyjnej w Nowej Soli dz. nr 120, 11/5, 127/3 obręb 6 Miasto

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                   x

Dostawy                                  

Usługi                                        

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań); W ramach inwestycji planowane  jest wybudowanie parkingów dla samochodów ciężarowych i osobowych wzdłuż drogi wewnętrznej w podstrefie w Nowej Soli.  

 

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

Okres w miesiącach …… lub dniach…….

 Oczekiwany termin wykonania - 30.04.2022r

data rozpoczęcia   styczeń 2022r

III: PROCEDURA

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       x

Przetarg ograniczony           

 

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

Sekretariat KSSSE do 26.01.2022r do godz. 11 00 (II termin)

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. 1.   SIWZ dostępna w załącznikach do ogłoszenia.
  2. 2.   Oferta winna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  3. 3.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. 4.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  5. 5.   Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

IV.4) Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia:  

17.12.2021r

Załączniki do pobrania