Odpowiedź na pytanie do przetargu - Przetarg 004-2021Odpowiedź na pytanie do przetargu 004/2021

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA UKŁADU ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, BUDOWA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH I LINII ZASILAJĄCEJ PROJEKTOWANĄ PRZEPOMPOWNIĘ, USUNIĘCIE KOLIZJI LINII OŚWIETLENIOWEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEPOMPOWNIĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I CZĘŚCI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE PODSTREFY NOWA SÓL KOSTRZYŃSKOSŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. W NOWEJ SOLI (DZ. NR 9/22, OBRĘB EWIDENCYJNY: 080401_1.0006, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080401_1)

Pytanie 004/2021/01 - plik pdf

Z zakresu zadania skreśla się cały zakres zawarty w pkt-cie 2 przedmiaru oraz stosowną dokumentację budowlaną p.n. Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z zakładu Nord do istniejącego zbiornika retencyjnego …..