Przetarg 008-2021 - Projekt Techniczny Budowy Odcinka Drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Szkolną w Kostrzynie nad Odrą OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Projekt Techniczny Budowy Odcinka Drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Szkolną w Kostrzynie nad Odrą. 

Przedmiotowa inwestycja polega na: Zaprojektowaniu Drogi, która ma składać się z płyty jezdnej  drogi, z ciągu pieszo-rowerowego, z oświetlenia drogi, z odwodnienia płyty jezdni, z systemu odwodnienia deszczowego oraz z rurarzu telekomunikacyjnego.

DO NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

 

Adres pocztowy: 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ,  UL. ORŁA BIAŁEGO 22.    

 

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

 

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

inż Marek Wojtczak

E-mail:

wojtczak@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Projekt Techniczny Budowy Drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Szkolną w Kostrzynie nad Odrą” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                    

Dostawy                                 

Usługi  Projektowe                                        xxxxxxxxxx

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Projekt Techniczny Budowy Drogi ma miejsce w obrębie dzielnicy Drzewice, miasta Kostrzyn nad Odrą pomiędzy ul. Leśną a ul. Szkolną. Przyszła Inwestycja będzie składać się z części drogowej oraz z części instalacyjnej, które prowadzą poprzez układ systemu odwodnienia płyty jezdnej. Na inwestycję składa się również:  rurarz telekomunikacyjny oraz część elektryczna, która polega na budowie oświetlenia drogi.  

 

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie projektowe w miesiącach:

Okres ok 6 miesięcy

lub

data rozpoczęcia  i zakończenia  wg umowy.

III: PROCEDURA

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       xx

Przetarg ograniczony          

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe

 

 

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT     (data; godzina) wg SIWZ pkt.XIV

Siedziba K-S SSE S.A. 06.08.2021 r do godz. 11:00.

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

IV.4) Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:  09.07.2021 r.

 

Załączniki do pobrania