Przetarg 003-2021 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

 OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia: PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

 

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

 

I: zamawiający

 

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

 

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22     66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Giniewski

E-mail: info@kssse.pl

giniewski@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 

 osoba prawna

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 50kW (prosument) na terenie  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą, podstrefa w Nowej Soli dz. Nr 9/3, 9/26 oraz dz. Nr 14/11 gmina Nowa Sól obręb 6

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                   x

Dostawy                                  

Usługi                                        

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań); W ramach inwestycji planowane  jest wykonanie w podstrefie Nowa Sól, dwóch instalacji fotowoltaiki o mocy do 50kW każda.    

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

Okres w miesiącach …… lub dniach…….

 Oczekiwany termin wykonania - 31.08.2021r

data rozpoczęcia   czerwiec 2021r

 

III: PROCEDURA

 

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       x

Przetarg ograniczony           

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe

 

 

 

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

Sekretariat KSSSE do 02.06.2021r do godz. 11 00

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. 1.   SIWZ dostępna w załącznikach do ogłoszenia.
  2. 2.   Oferta winna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  3. 3.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. 4.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  5. 5.   Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

IV.4) Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia:  

17.05.2021r

 

Załączniki do pobrania