Przetarg 001-2020 - Remont i rozbudowa zbiornika retencyjnego na terenie podstrefy Nowa Sól OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia: PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

 

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

   Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

   Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22     66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

   Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

 

   Kod pocztowy:    

   66-470              

   Województwo:

   LUBUSKIE

   Tel.: 95 721 98 00

   Fax: 95 752 41 67

   Osoba upoważniona do kontaktów:

   Krzysztof Giniewski

   E-mail: info@kssse.pl

   giniewski@kssse.pl

    Adres internetowy:     www.kssse.pl


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

   osoba prawna

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego - Remont i rozbudowa zbiornika retencyjnego na terenie
   podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy Ekonomicznej SA dz. ew. nr 14/11, obręb 0006,
   jedn. ewid. 080401 1. Miasto Nowa Sól.

   II.1.2) Rodzaj zamówienia

   Roboty budowlane                   x

   Dostawy                                  

   Usługi                                        

   II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

   II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
   określenie zapotrzebowania i wymagań)
; W ramach inwestycji planowany jest remont i przebudowa szczelnego
   zbiornika ziemnego retencyjnego z umocnionymi skarpami.

   II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

   Okres w miesiącach …… lub dniach…….

   Wymagany termin wykonania - 30.05.2020r

data rozpoczęcia   marzec 2019r

 

III: PROCEDURA

   tryb udzielenia zamówienia

   Przetarg nieograniczony       x

   Przetarg ograniczony         

 

   Zamówienie z wolnej ręki

    Zapytanie ofertowe

 

 


IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

   IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

   Sekretariat KSSSE do 19.02.2020r do godz. 11 00

   IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. 1.   Oferta winna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  2. 2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. 3.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. 4.   Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

   IV.4) Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia:  

   28.01.2020r

 

Załączniki do pobrania