Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Gorzów Wlkp. - 20.08.2018r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 237/13, o powierzchni 13,7420 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym nr 7 Chrócik miasta Gorzów Wielkopolski, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gorzów Kompleks nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1G/00122676/4.

I. Nieruchomość o powierzchni 13,7420 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 237/13, położona jest w obrębie ewidencyjnym nr 7 Chróścik miasta Gorzów Wielkopolski na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gorzów Kompleks nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1G/00122676/4.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/379/2012 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 29.08.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 1844 z dnia 18.10.2012r., działka o nr ewid. 237/13 wchodzi w obszar planu o symbolu 2P/U- tereny zabudowy: przemysłowej, usługowej, składów.  

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 237/13 nie znajduje się na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze zdegradowanym (Uchwała Rady Miasta Gorzów Wlkp. nr XXVII/367/2016 z dnia 29.06.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa Wlkp., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 13.07.2016r.- poz. 1572.  

Działka oznaczona nr ewid. 237/13 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie wydano w stosunku do niej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Szczecińska.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu dla Miasta Gorzów Wlkp. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.). oraz dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2018.91-t.j.)

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości lub któregokolwiek z każdoczesnych właścicieli Nieruchomości lub inne podmioty użytkujące czy korzystające z Nieruchomości na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, nie będą ubiegały się o wydanie decyzji o wsparciu, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) Sprzedający nie będzie obciążał ich opłatami za administrowanie terenami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, i nie będą miały zastosowania postanowienia § 9 Regulaminu Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jak również odpowiednie postanowienia, które w przyszłości je zastąpią). Powyższe nie będzie miało zastosowania w stosunku do przedsiębiorców, którzy uzyskają decyzje o wsparciu i którzy zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych zobowiązani są do zawarcia z Zarządzającym obszarem umowy na świadczenie usług, o których mowa w art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 11.324.782,20 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 20/100) tj. netto 9.207.140,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 2.117.642,20 zł (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 20/100).

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 20.08.2018r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów Wlkp.- działka nr 237/13".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b) dowód wniesienia wadium;

c) datę sporządzenia oferty;

d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e) krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f) wskazanie oferowanej ceny netto;

g) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h) oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.";

i) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k) zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach

2. wpłacenie wadium w kwocie 1.132.500,00  (słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 16.08.2018r. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Gorzów Wlkp. działka nr 237/13".

Ponadto:

  1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.", przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950.
  2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
  3. Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Nieruchomość można oglądać w terminie od 01.08.2018r. do 16.08.2018r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Andrzej Kail - telefon 95-7219818

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

VI. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 237/13 (uchwała nr 05/2017 z dnia 23.05.2017r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

VII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Prezydent Miasta Gorzów Wlkp. zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Miastu Gorzów Wlkp.  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2018.91-t.j) albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl