Zaproszenie do I przetargu pisemnego nieograniczonego - Nowa Sól - 01.08.2018r. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza do I przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 11/3, o powierzchni 0,1260 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Nowa Sól (powiat nowosolski, województwo lubuskie), na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00058488/0.

I. Nieruchomość o powierzchni 0,1260 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 11/3, położona jest w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Nowa Sól (powiat nowosolski, województwo lubuskie), na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00058488/0.

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/368/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 01.09.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól - strefa przemysłowa, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 93, poz. 1731 z dnia 08.11.2006r., działka o nr ewid. 11/3, położona jest na terenie oznaczonym symbolem P/U- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, obejmują projektowaną zabudowę funkcji przemysłowej związanej z lokalizacją obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o powierzchni zabudowy kubaturowej do 90% powierzchni jednostki terenu planu, ewentualna uciążliwość funkcji produkcyjnej musi ograniczać się do granic jednostki terenu planu. Dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracji wodnych kolidującej z planowaną inwestycją, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. 

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 11/3 nie znajduje się na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, wyznaczanych na podstawie ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.)

Działka oznaczona nr ewid. 11/3 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 788 ze zm.).

Działka oznaczona nr ewid. 11/3 w części porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi- ul. Przemysłowa.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu Gminie Nowa Sól - Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej będącej we władaniu K-S SSE S.A., zlokalizowanej w pasie technicznym ul. Przemysłowej.

Nabywca nieruchomości, który dotychczas prowadzi działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1, posiada zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S SSE i z którym zawarto wcześniej umowę o administrowanie (tj. umowę o administrowanie zawartą na zasadach i warunkach obowiązujących do dnia 31.12.2015 r. lub umowę o administrowanie i umowę o korzystanie z infrastruktury technicznej na zasadach i warunkach obowiązujących od dnia 01.01.2016 r.) zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy w zakresie zwiększenia powierzchni nieruchomości, na której prowadzi działalność.

Nabywca nieruchomości, który nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1 i nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S SSE zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej będącej we władaniu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 61.992,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. netto 50.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 11.592,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote).

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 01.08.2018r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "I Przetarg pisemny nieograniczony- Nowa Sól- działka nr 11/3".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

a)  imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

b)  dowód wniesienia wadium;

c)   datę sporządzenia oferty;

d)  wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

e)  krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;

f)   wskazanie oferowanej ceny netto;

g)  oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;

h)  oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.";

i)    podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

j)   odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

k)  zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach

2. wpłacenie wadium w kwocie 6.200,00  (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 30.07.2018r. W tytule przelewu należy podać "wadium na I przetarg pisemny nieograniczony- Nowa Sól działka nr 11/3".

Ponadto:

  1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.", przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu http://kssse.pl/bip.php?go=950.
  2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
  3. Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Nieruchomość można oglądać w terminie od 16.07.2018r. do 30.07.2018r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Maciej Borowski - telefon 95-7219830

- Urszula Kaszuba - telefon 95-7219801

VI. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada zgodę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 11/3 (uchwała nr 18/2011 z dnia 06.06.2011 r.).

Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

VII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Prezydent Miasta Nowa Sól zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Nowa Sól- Miasto na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl