Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego - Kostrzyn - Garaże - 27.03.2018r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotów, które nabędą stanowiska garażowe w garażu pięciostanowiskowym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kostrzynie nad Odrą pod adresem ul. Asfaltowa 2D i 2E wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości wspólnej tj. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 646/2 o pow. 0,1509 ha.

I.  Przedmiotem zbycia są stanowiska garażowe stanowiące nieruchomości oznaczone nr:

 1. G2 jako 1/5 udziałów w lokalu użytkowym – garażu pięciostanowiskowym nr 1-5 o pow. 87,3 m2 w segmencie E budynku wielorodzinnego, położonego w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2E, wraz z przynależnymi do lokalu użytkowego udziałami w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony nr ewidencyjnym 646/2 o pow. 0,1509 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00028842/1
 2. G4 jako 1/5 udziałów w lokalu użytkowym – garażu pięciostanowiskowym nr 1-5 o pow. 87,3 m2 w segmencie E budynku wielorodzinnego, położonego w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2E, wraz z przynależnymi do lokalu użytkowego udziałami w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony nr ewidencyjnym 646/2 o pow. 0,1509 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00028842/1
 3. G7 jako 1/5 udziałów w lokalu użytkowym – garażu pięciostanowiskowym nr 6-10 o pow. 87,3 m2 w segmencie D budynku wielorodzinnego, położonego w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2D, wraz z przynależnymi do lokalu użytkowego udziałami w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony nr ewidencyjnym 646/2 o pow. 0,1509 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00028843/8
 4. G9 jako 1/5 udziałów w lokalu użytkowym – garażu pięciostanowiskowym nr 6-10 o pow. 87,3 m2 w segmencie D budynku wielorodzinnego, położonego w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2D, wraz z przynależnymi do lokalu użytkowego udziałami w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony nr ewidencyjnym 646/2 o pow. 0,1509 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00028843/8

Opisane stanowiska garażowe stanowią własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań oraz nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

II. Cena wywoławcza jednego stanowiska garażowego wynosi brutto 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)  tj. netto 14.634,15 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 15/100) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 3.365,85 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 85/100).

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty  nabycia stanowiska garażowego objętego przetargiem  do dnia 27.03.2018r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "Przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą- Garaż nr ……….".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;
 5. wskazanie oferowanej ceny netto;
 6. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;
 7. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.";
 8. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 9. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
 10. zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach

2. wpłacenie wadium w kwocie 1.800,00  (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 22.03.2018 r. W tytule przelewu należy podać "wadium na przetarg pisemny nieograniczony- Kostrzyn nad Odrą- Garaż nr ……….".

Ponadto:

 1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.", przed przystąpieniem do przetargu, które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu www.kssse.pl/pl/status-prawny-4.
 2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
 3. Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Stanowiska garażowe można oglądać w terminie od 12.03.2018r. do 22.03.2018r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Krzysztof Babij - telefon 95-7219803

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801

VI. Sprzedaż stanowisk garażowych wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

VII. Umowa sprzedaży stanowiska garażowego zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

Plan sytuacyjny