Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego - Słubice - 27.03.2018r.Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Słubice (powiat słubicki, województwo lubuskie), składającej się z działek o łącznej powierzchni 5,0000 ha oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/140 (pow. 1,1894 ha), 74/194 (pow. 1,2054 ha), 74/195 (pow. 0,7436 ha), 74/196 ( pow. 1,8616 ha), dla których Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00016730/6.

I. Nieruchomość o łącznej powierzchni 5,0000 ha położona jest w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Słubice (powiat słubicki, województwo lubuskie), składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/140 (pow. 1,1894 ha), 74/194 (pow. 1,2054 ha), 74/195 (pow. 0,7436 ha), 74/196 (pow. 1,8616 ha), dla których Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00016730/6.

Działka nr 74/196 powstała z podziału działki 74/91 (podział działki nie został ujawniony w księdze wieczystej).

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.11.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach , opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 20, poz. 349 z dnia 26.03.2010r., działki o nr ewid. 74/194, 74/195 znajdują się w obszarze określonym symbolem - 7KK, KDW (tereny komunikacji kolejowej i dróg wewnętrznych), działka nr 74/140 zlokalizowana jest w granicach obszaru oznaczonego jako 1P (tereny o funkcji przemysłowej), działka nr 74/196 znajduje się zarówno w obszarze określonym jako 1P oraz 7KK, KDW.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 74/140, 74/194, 74/195, 74/196, zgodnie z ustaleniami Uchwały nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, nie są położone w obszarze rewitalizacji.

Działka oznaczona nr ewid. 74/195 jest objęta decyzją Starosty Słubickiego z dnia 29.12.2008r., znak: OŚ.6113-50/08 określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.

Działka oznaczona nr ewid. 74/196 stanowi drogę - dr (1,72 ha) oraz las - Ls (0,14 ha), o którym mowa w art. 3 ustawy o lasach.

Na działce nr 74/140 ustanowiona jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa polegająca na prawie przejazdu, przewozu i przechodu przez działkę nr 74/140 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 74/181.

Przez działki nr 74/140, 74/194, 74/195 przebiega sieć gazowa i energetyczna. Przez działkę nr 74/196 przebiega sieć gazowa.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 74/140, 74/194, 74/195, 74/196 ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu poprzez stanowiące drogę działki numer 74/36 i 74/37, objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach KW nr GW1S/00019768/2 i działkę nr 74/163 objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach KW nr GW1S/00025876/7, będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu: Gminie Słubice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 ze zm.) oraz Nadleśnictwu Rzepin na podstawie art. 37 a ust.1 ustawy z 28.09.1991r. o lasach (Dz.U.2015, poz. 2100 ze zm.).

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 3.075.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)  tj. netto 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 575.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty  nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 27.03.2018r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; Oferta winna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "Przetarg pisemny nieograniczony- Słubice działki nr 74/140, 74/194, 74/195, 74/196".

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;
 5. krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 6. wskazanie oferowanej ceny netto;
 7. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu;
 8. oświadczenie Oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.";
 9. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 10. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;
 11. zgody lub zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach

2. wpłacenie wadium w kwocie 307.500,00  (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 22.03.2018r. W tytule przelewu należy podać "wadium na przetarg pisemny nieograniczony- Słubice działki nr 74/140, 74/194, 74/195, 74/196".

Ponadto:

 1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.", przed przystąpieniem do przetargu,  które dostępne są na stronie internetowej organizatora przetargu www.kssse.pl/pl/status-prawny-4.
 2. Oferent zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia w przetargu zgód lub zezwoleń na nabycie nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w tych przepisach.
 3. Oferent związany jest ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

V. Nieruchomość można oglądać w terminie od 12.03.2018r. do 22.03.2018r., w  dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem przetargu.

Osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczących postępowania przetargowego:

- Krzysztof Babij - telefon 95-7219803

- Urszula Kaszuba- telefon 95-7219801

VI. Sprzedaż nieruchomości wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy nieruchomości. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

VII. Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert, a umowa przeniesienia własności nieruchomości –niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Burmistrz Słubic zrzeknie się wykonania w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Słubice na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Nadleśnictwo Rzepin nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości, przysługującego na podstawie art. 37 a ust.1 ustawy z 28.09.1991r. o lasach (Dz.U.2015, poz. 2100 ze zm.) albo od dnia, w którym bezskutecznie upłynie ustawowy termin do skorzystania z tego prawa.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl