Komisja Wspólnot Europejskich wydała rozporządzenie

2007-02-16

12 stycznia 2007 Komisja Wspólnot Europejskich wydała rozporządzenie niezbędne do określenia małego i średniego przedsiębiorstwa. Do tej definicji odwołują się przepisy strefowe nowego rozporządzenia - parag. 4 ust. 2 (do dziś rozporządzenie jeszcze się nie ukazało w Dzienniku Ustaw):

Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.

W Aktach Prawnych znajdą Państwo pełną treść wspomnianego załącznika.