Konferencja Naukowa "Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka"

Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka" organizowanej we współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, która odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 23 października 2014 roku.

 

 

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów. Zakres tematyczny konferencji obejmuje cztery obszary tematyczne:

 

  I   Rolę i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego

 

-          globalizacja usług finansowych,

-          korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości,

-          rola biegłego rewidenta,

-          kontrola a doradztwo w rewizji finansowej,

-          standardy rewizji finansowej.

 

II  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych    i międzynarodowych

 

-          wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość  informacji o sytuacji majątkowo-finansowej,

-          kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości,

-          wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji,

-          wymagania wobec zawodu księgowego,

-          specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych,

-          koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce,

 

III   Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego

 

-          innowacyjność w sektorze usług finansowych,

-          nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.,

-          rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym,

-          bezpieczeństwo transakcji finansowych,

-          ryzyko na rynkach finansowych,

-          funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych,

 

IV Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki

 

-          źródła finansowanie przedsiębiorstw,

-          problematyka wyceny przedsiębiorstw,

-          zarządzanie wartością przedsiębiorstw,

-          planowanie finansowe,

-          controlling,

-          narzędzia zarządzania finansami.

 

 

Informacje na temat wydarzenia oraz warunki udziału w konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.konferencja-rif.pwsz.pl/

 

Kontakt:
 

Andrzej Kuciński
tel. 95 721 60 15
e-mail:  konferencja@pwsz.pl