Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

Zarząd

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul.Orła Białego 22

 

działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej

 

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

 NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2013 ROK.

 

1. Firma: Kostrzyńsko-Słubicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Orła Białego 22), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w Zielonej Górze  VIII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000066104, NIP 598-13-16-916, kapitał zakładowy 27.184.300,00PLN.

 

2. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą , ul. Orła Białego 22, za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz sporządzenie  pisemnej opinii  wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

 

3. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. –audyt 2013” należy składać pod adresem: Rada Nadzorcza K-S SSE S.A. ul.Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w terminie do 30 września 2013r.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

 

4. Od biegłego rewidenta rada nadzorcza oczekuje w szczególności:

 

a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania do 14 marca 2014r.

 

b) gotowości do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z radą nadzorczą przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

 

c) gotowości do obecności, na koszt biegłego rewidenta, na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu prezentacji wyników badania oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

 

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

a) informacje o oferencie, tj.:

 

  • forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie umowy o pracę, bądź na stałej umowie o współpracy;
  • aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania;
  • aktualne ubezpieczenie działalności cywilnej zawodowej oferenta;
  • informacja o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
  • informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności;
  • informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;

 

b)   określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta /biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2013 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów.

 

c)  oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 

d) cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.

 

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 

f) informację, czy firma w okresie 3 lat poprzedzających badanie sprawozdań finansowych wykonywała jakiekolwiek usługi na rzecz Spółki, jeżeli tak, podać jakie.

 

6. Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 może skutkować odstąpieniem od oceny oferty.

 

7. Wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi do 30 października 2013r.

 

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.