XXII Zebranie Ogólne Członków Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Zebranie Ogólne Członków Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, które odbyło się w Górzykowie, miało charakter nie tylko sprawozdawczy, ale także wyborczy. Po raz trzeci na szefa Organizacji wybrany został jednogłośnie Janusz Jasiński. Zmiany nastąpiły natomiast w składzie zarządu OPZL, który powołany został na lata 2013-2016.

 

Główne kierunki działalności OPZL wyznaczone na spotkaniu to: tworzenie grup branżowych i tematycznych, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, wdrożenie nowych produktów i usług, portal gospodarczy województwa lubuskiego i rozwój magazynu „Biznes Lubuski”, rozwój istniejących  oddziałów i tworzenie nowych. Bardzo ważnym obszarem działalności OPZL jest obszar: „ Gospodarka + Nauka = Innowacja”, który obejmują takie działania jak:

 

  • Inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi OPZL a uczelniami wyższymi, parkami naukowymi i ośrodkami badawczymi
  • Wspólne projekty badawcze i rozwojowe lubuskich przedsiębiorstw i uczelni
  • Programy karier dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
  • Inicjowanie klastrów i sieci przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, o dołączenie do składu nowego zarządu na trzyletnią kadencje w latach 2013-2016, został poproszony prezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pan Artur Malec. Prezes K-S SSE, jako członek zarządu OPZL, ma przybliżyć potrzeby oraz oczekiwania firm strefowych zarówno w kwestii pozyskania wykształconej kadry pracowniczej jak również rozwiązań podnoszących poziom innowacyjności firm w regionie. Udział przedstawiciela K-S SSE w zarządzie Organizacji jest okazją aby wyeksponować oczekiwania 16 podstref w woj. lubuskim  zainteresowanych pozyskaniem inwestora przez przygotowaniem dla niego jak najlepszej oferty inwestycyjnej.