Podatkowa kwalifikacja dochodów uzyskiwanych w SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH w świetle najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów oraz orzeczeń Sądów Administracyjnych (2010 i 2011 rok)

Gorzów Wielkopolski, 28 listopada 2011r., Hotel Qubus, ul. Orląt Lwowskich 3

 

Cel szkolenia:

 

Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą mogli samodzielnie dokonać prawidłowego ustalenia dochodu z działalności strefowej, określonej w Zezwoleniu (dochodu zwolnionego) oraz wydzielić dochód z pozostałej działalności (dochód podlegający opodatkowaniu), co pozwoli Uczestnikom na dokonanie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (fizycznych) z Urzędem Skarbowym oraz poprawne wykazanie go w deklaracjach CIT-8 i CIT-8/O.

 

W szczególności szkolenie skupia się na zaprezentowaniu najnowszych (aktualnych) interpretacji podatkowych wydawanych przez Ministerstwo Finansów, i omówieniu na ich podstawie, jakie przychody uznaje się za pochodzące z działalności strefowej (zwolnionej), oraz w jaki sposób należy przypisywać do nich bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów (zwolnionych). Istotną część szkolenia zajmuje kwestia kwalifikacji przychodów finansowych i operacyjnych, oraz możliwość ustalania proporcji przychodowej dla podziału kosztów wspólnych.

 

Korzyści dla Uczestników:

 

Zasadniczą korzyścią dla osób biorących udział w szkoleniu jest nabycie praktycznych umiejętności:

 

- pozwalających prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (a więc ustalić dochód lub stratę na działalności opodatkowanej, pozastrefowej) oraz
- pozwalających ustalić wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania (z działalności strefowej), co jest podstawą do obliczenia i rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej przez Spółkę w danym roku.

 

PROWADZĄCY:

 

Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE; obecnie odpowiedzialny za dział doradztwa podatkowego w firmie BLM Audyt & Podatki Sp. z o.o.

 

PROGRAM:

 

1. Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych – zagadnienia ogólne
1.1. Przedmiot działalności określony w Zezwoleniu strefowym a przychód zwolniony;
1.2. Obowiązek wytworzenia towaru lub usługi na terenie SSE;
1.3. „Wytworzenie” towaru lub usług na terenie strefy a problem tzw. definicji wyrobu strefowego;
1.4. Usługi świadczone kompleksowo (częściowo na terenie SSE, częściowo poza terenem SSE), m.in.: usługi transportowe, montaż , instalacja urządzeń, serwis itp.
2. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów w oparciu o interpretacje Ministerstwa Finansów
2.1. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, określonych w Zezwoleniu, wytworzonych na terenie strefy;
2.2. Przychody ze sprzedaży towarów handlowych;
2.2.1. Przychody ze sprzedaży materiałów i surowców;
2.3. Przychody ze sprzedaży odpadów (złom, szkło, makulatura);
2..4. Przychody ze sprzedaży usług m.in. instalacyjnych, montażowych, serwisowych;
2.4.1. Przychody ze sprzedaży usług transportowych, w tym refaktura kosztów transportu;
2.4.2. Przychody ze sprzedaży tzw. usługi przygotowania produkcji (obciążenie kosztami przygotowania produkcji, zakupu maszyn i urządzeń pod nowy wyrób);
2.5. Przychody finansowe:
2.5.1. Odsetki z rachunku bieżącego, z lokat terminowych, lokat overnight, od nieterminowych płatności;
2.5.2. Przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych i ich wyodrębnianie;
2.6. Przychody operacyjne:
2.6.1. Sprzedaż środków trwałych;
2.6.2. Odszkodowania i kary umowne;
2.6.3. Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych;
2.7. Kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań;
3. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
3.1. Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (do działalności zwolnionej lub opodatkowanej);
3.2. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, refaktury, likwidacja środków trwałych, koszty wytworzenia odpadów itp.);
3.3. Wyodrębnienie kosztów o charakterze pośrednim, wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i opodatkowanej);
3.4. Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
3.5. Sposób ustalenie proporcji przychodowej; Niedopuszczalność stosowania innych proporcji;
4. Ustalanie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej
4.1. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP).
4.2. Stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP).
4.3. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
4.4. Rozliczenie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);
4.5. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Koszt szkolenia:
Od jednej osoby - 590 zł + 23% VAT
Od każdej kolejnej osoby - 550 zł + 23% VAT

 

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
 

ALIOR BANK S.A.
32 2490 0005 0000 4500 9428 6906,
Uprzejmie prosimy umieścić na przelewie temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
 

Cena obejmuje:

 

Uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10.00- 15.30
Miejsce zajęć: Gorzów Wlkp. Hotel Qubus, ul. Orląt Lwowskich 3
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem telefonu: 22 254 70 74
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod nr: 22 203 48 22 lub mailem biuro@afir.com.pl