BIP |
Inne zamówienia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Managera Projektu (M/Ż) w ramach realizacji zadania z Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2017 ? 23  stycznia 2018 roku mającego na celu wyłonienie na czas określony osoby, która z ramienia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. byłaby odpowiedzialna za realizację polsko-niemieckiego projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, projekt ?Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym?.

Konkurs przeprowadzono zgodnie z treścią zamówienia, które ukazało się na stronie internetowej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (www.kssse.pl) w dniu 30.11.2017.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów złożonych na konkurs oraz w czasie postępowania konkursowego oraz uwzględniając informacje uzyskane od partnera wiodącego, czyli Investor Center Ostbrandenburg z Frankfurtu nad Odrą Komisja ds. Przeprowadzenia Postępowania Konkursowego na posiedzeniu w dniu 19.01.2018 roku jednogłośnie rekomenduje zarządowi spółki podpisanie umowy zlecenia z p. Pawłem Rafalskim, jako osobą wyłonioną w czasie postępowania konkursowego. Warunki umowy określone zostały z zamówieniu ofertowym nr 2017/11/30/1.

23.01.2018


Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 2017/11/30/1

Konkurs na stanowisko Managera Projektu (m/ż) w ramach realizacji zadania z Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Zamawiający:

Nazwa firmy: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Adres: ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
NIP: 598-13-16-916
REGON: 210396113
E-Mail: info@kssse.pl

Zgodnie z zapisem pkt IV zapytania ofertowego z dnia 30.11.2017 zamawiający wydłuża termin składania ofert dotyczących konkursu na stanowisko Managera Projektu (m/ż) w ramach realizacji zadania z Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 do dnia 12.12.2017 do godz. 16:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 13.12.2017 w godzinach od 12:00 do 16:00. O godzinie przeprowadzenia rozmowy kandydaci, którzy złożyli poprawne formalnie oferty powiadomieni zostaną telefonicznie w dniu 12.12.2017 po godzinie 16:00.

Zamawiający
07.12.2017

 


 

Konkurs na stanowisko Managera Projektu (m/ż) w ramach realizacji zadania z Programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020
Zapytanie ofertowe nr 2017/11/30/1

Zamawiający:

Nazwa firmy: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Adres: ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
NIP: 598-13-16-916
REGON: 210396113
E-Mail: info@kssse.pl

I. Przedmiot zamówienia: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. poszukuje na czas określony osoby, która byłaby odpowiedzialna za realizację polsko-niemieckiego projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, projekt „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”.

Informacje wprowadzające

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 (Program) został opracowany wspólnie przez kraj związkowy Brandenburgia i Rzeczpospolitą Polską i ma na celu ograniczanie negatywnych skutków granic państwowych na rozwój niemiecko-polskiego pogranicza oraz integrację ludności mieszkającej po obu stronach granicy. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Udział finansowy Unii Europejskiej w Programie wynosi ok. 100 mln EUR. Dalsze informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej: www.interregva-bbpl.eu.
W ramach niniejszego programu partnerzy: Investor Center Ostbrandenburg z Frankfurtu nad Odrą (partner wiodący), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Miasto Słubice, Miasto Eisenhuttenstadt, Starostwo Powiatowe w Słubicach, Polska Izba Cła i Logistyki, Port rzeczny Eisenhuttenstadt, Uniwersytet Europejski Viadrina, Wyższa Szkoła Techniczna Wildau przygotowali wspólnie projekt o nazwie: „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”.

Założenia projektu:

 • Opracowanie i ewaluacja transgranicznych modeli przyciągania inwestorów w aspekcie prawa podatkowego (dla branży logistycznej);
 • Analiza aktywnych podmiotów w celu dostosowania prawnych warunków ramowych w branży logistycznej;
 • Analiza warunków ramowych związanych z prawem podatkowym i zasadami wspierania inwestycji w branży logistycznej;
 • Analiza uwarunkowań funkcjonowania branży logistycznej w obszarze przygranicznym;
 • Opracowanie transgranicznych modeli lokowania inwestycji; Transgraniczne oferty inwestycyjne;
 • Opracowanie polsko-niemieckich ofert „gotowych do wprowadzenia na rynek”;
 • Opracowanie założeń do promocji wspólnej oferty inwestycyjnej;

Zespół projektowy jest międzynarodowy i dwujęzyczny (j. niemiecki i j. polski) a w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich partnerów.

II. Szczegóły dotyczące zamówienia:

Opis stanowiska: Manager projektu w ramach programu współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 Projekt „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”

Zakres zadań:

1. Realizacja zadań w zakresie reprezentowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy realizacji Projektu „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym” w ramach INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, w tym:

 • Udział w spotkaniach grupy roboczej;
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych na spotkaniach grupy;
 • Organizowanie spotkań grupy w siedzibie spółki;
 • Przygotowywanie prezentacji;
 • Współpraca z pracownikami merytorycznymi spółki w zakresie organizacji udziału spółki w przedsięwzięciach związanych z projektem;

2.Współpraca z innymi instytucjami programowymi i koordynacja:

 • Współpraca i wspieranie partnera wiodącego w wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektu;
 • Współpraca z panelem ekspertów wyłonionych spośród partnerów projektu;
 • Współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, jako kontrolerem pierwszego stopnia;

3. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji projektu, w tym przygotowywanie informacji o efektach realizacji projektu i przekazywanie ich do zamieszczenia na stronie internetowej spółki;
4. Organizowanie spotkań informacyjnych, seminariów dla beneficjentów oraz akwizycja uczestników konferencji i seminariów organizowanych w ramach projektu;
5. Tłumaczenie dokumentów związanych z projektem (z języka niemieckiego na polski i odwrotnie);

III. Wymagania, warunki udziału w postępowaniu:

1. Wymaganiem koniecznym dla zatrudnienia kandydata jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

2. Kandydat (m/ż) powinien ponadto spełniać następujące wymagania:

 • Udokumentowana doskonała znajomość języka niemieckiego, potwierdzona dyplomem ukończenia studiów filologii germańskiej lub stosownym certyfikatem;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość właściwych krajowych przepisów prawnych, dotyczących branży logistycznej. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy w spółkach prowadzących działalność logistyczną po polskiej i niemieckiej stronie;
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych do gospodarki;
 • Posiadanie umiejętności informatycznych (Word, Excel, Power-Point). Oczekuje się również, że kandydaci będą dysponować wysoko rozwiniętymi zdolnościami kooperacyjnymi i komunikacyjnymi, gotowością do osiągania wyznaczonych celów, rzeczową prezencją, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością negocjacji z zagranicznymi partnerami, kompetencjami interkulturowymi, obciążalnością, zdolnością do podejmowania nowych wyzwań oraz dyspozycyjnością.

3. Mile widziane są:

 • Znajomość obszaru stanowiącego zakres terytorialny projektu;
 • Dbałość o rozwój osobisty i poszerzanie wiedzy;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału opisanych w punktach 1-3.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

IV. Tryb zamówienia:

 • Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyn.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferenci nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Oferenta.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania

V. Termin wykonania zamówienia:

 • Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 11.12.2017 r.
 • Planowany okres realizacji zamówienia: od 11.12.2017 r. do 31.08.2020 r.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia lub przedłużenie umowy w czasie jej trwania, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie ze skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji projektu.

VI. Harmonogram realizacji zamówienia:

 • Czas pracy: nienormowany
 • Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
 • Rozliczenie umowy cywilno-prawnej będzie następowało w miesięcznych ratach ustalonych przez Strony, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy cywilno-prawnej.

VII. Kryteria wyboru oferty:

1. Zamawiający wybierze spośród nadesłanych w terminie, formalnie zgodnych ofert Wykonawców, którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 • Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – niezbędna do zapewnienia efektywnej i sprawnej realizacji projektu poprzez wdrożenie właściwych procedur i narzędzi kierowania projektem (w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego) we współpracy z partnerem niemieckim; waga 70%.
 • Drugim kryterium oceny ofert jest rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie wiedzy zawodowej kandydata oraz jego predyspozycji do pracy na stanowisku. Ocena na podstawie wywiadu z kandydatem. Wywiad przeprowadzony zostanie w języku niemieckim. Wszyscy zaproszeni Wykonawcy odpowiadać będą na ten sam zakres tematyczny powiązany z Projektem. Waga kryterium 20%.
 • Umiejętności organizacyjne - koordynacja wymiany informacji oraz działań między partnerami; waga 5%.
 • Komunikatywność, właściwa prezencja i kultura osobista. Przedmiotowe cechy oceniane będą przez członków komisji w oparciu o dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów we współpracy z niemieckimi partnerami: waga 5%

2. Opis sposobu przyznania punktacji: Punkty zostaną przyznane zgodnie z określonymi wagami % dla poszczególnych kryteriów. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 100.

VIII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
5. Nie stawią się na rozmowę kwalifikacyjną.

IX. Termin oraz sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do 7.12.2017. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem na adres: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w godzinach pracy biura 8:00 – 16:00;
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymanie przesyłki pocztowej;
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta do zapytania ofertowego 2017/11/30/1
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 8.12.2017 w godzinach od 12:00 do 16:00. O godzinie przeprowadzenia rozmowy kandydaci, którzy złożyli poprawne formalnie oferty powiadomieni zostaną telefonicznie w dniu 7.12.2017 po godzinie 16:00.
Minimalny okres ważności oferty powinien wynosić 30 dni.

X. Zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

 • Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
 • Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
 • Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
 • Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
 • Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
 • Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
 • Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
 • Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

XI. Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający poinformuje też Wykonawców, którzy złożyli oferty osobiście, pocztą bądź kurierem.

XII. Oferta powinna zawierać:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonych wzorów dokumentów:

 • Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1),
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2),
 • CV

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

XII. Załączniki:

Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Zapytanie ofertowe

 


 

Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej,

zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089),

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

 NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 ORAZ 2018 ROK.

1. Firma: Kostrzyńsko-Słubicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Orła Białego 22), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w Zielonej Górze  VIII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000066104, NIP 598-13-16-916, kapitał zakładowy 27.184.300,00 PLN.

2. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą , ul. Orła Białego 22, za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz sporządzenie  pisemnych sprawozdań z badań.  

3. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – audyt 2017 i 2018” należy składać pod adresem: Rada Nadzorcza K-S SSE S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w terminie do 16 października 2017r.

    Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Od oferenta rada nadzorcza oczekuje w szczególności:

a) przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018 wraz z przekazaniem pisemnych sprawozdań z badań: do 15 marca 2018 (za rok 2017) i 15 marca 2019 (za rok 2018),

b) gotowości kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, do spotkań informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej, z radą nadzorczą przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych,

c) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzających sprawozdanie finansowe, w celu prezentacji wyników badań oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

5. Oferta powinna zawierać:

a) informacje o oferencie, tj.:

 • forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie umowy o pracę, bądź na stałej umowie o współpracy;
 • aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania;
 • informacja o doświadczeniu firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
 • informacja o doświadczeniu firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań podmiotów z branży, w której działa Spółka;
 • informacja czy firma audytorska prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;
 1. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta /biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2017 i 2018 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów.
 2. oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności.
 3. oświadczenie o przyjęciu zobowiązań ewentualnej konieczności uczestnictwa w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na warunkach określonych w ogłoszeniu (pkt 4 ogłoszenia).

e) cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018 wraz z przekazaniem pisemnych sprawozdań z badań, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.

f) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, w tym orientacyjny czas przeprowadzenia badania w siedzibie spółki.

6. Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odrzuceniem oferty.

7. Wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi do 30 listopada 2017 r.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.