BIP |
Zaproszenie do przetargu pisemnego nieograniczonego -Słubice - 02.10.2017r.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Słubice, przy ulicy Osiedle Przemysłowe 3 (powiat słubicki, województwo lubuskie), stanowiącej działki numer:

 1. 74/102 o powierzchni 2,4999 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów symbolem Bi - inne tereny zabudowane (o powierzchni 0,0115 ha) i Ba - tereny przemysłowe (o powierzchni 2,4884 ha), zabudowana następującymi budynkami i budowlami:
  • wiatą o powierzchni 4.571,00 m2 (czterech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu jeden metrów kwadratowych)  metrów kwadratowych,
  • halą produkcyjną z halą pakowania i magazynem wyrobu gotowego o powierzchni 2.945,00 m2 (dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu pięciu metrów kwadratowych),
  • portiernią o powierzchni 12,80 m2 (dwunastu i osiemdziesięciu setnych metra kwadratowego),
  • obiektem socjalno-biurowym o powierzchni 216,00 m2 (dwustu szesnastu metrów kwadratowych),
  • stacją transformatorową o powierzchni 19,00 m2 (dziewiętnastu metrów kwadratowych),
  • placem wybetonowanym o powierzchni 20.485,00 m2 (dwudziestu tysięcy czterystu osiemdziesięciu pięciu metrów kwadratowych),

położona na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice, Kompleks 1.

 1. 74/101 o powierzchni 0,9585 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów symbolem RVI - grunty orne (o powierzchni 0,7324 ha) i Lz-RVI - grunty zadrzewione i zakrzewione (o powierzchni 0,2261 ha); niezabudowana, położona poza terenem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; przez działkę przebiega sieć energetyczna kablowa i napowietrzna SN, działka jest zakrzaczona i zadrzewiona, częściowo zagruzowana.

dla których Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00022912/1.

Uzbrojenie nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć elektroenergetyczna i gazowa.

Działki oznaczone nr ewid. 74/101 i 74/102 znajdują się w znacznej części w obszarze objętym obecnie obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, podjętą Uchwałą nr LVI/358/98 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18.06.1998r.. W przedmiotowym akcie prawa miejscowego działki oznaczone nr ewid. 74/101 i 74/102 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem 1 PSB, UR, UI, KS (teren przemysłu, składów, budownictwa, usług rzemieślniczych, obsługi komunikacji samochodowej, usług innych, np. inkubatory przedsiębiorczości, parki i centra technologiczne, targi krajowe i międzynarodowe).

Jednocześnie w północno-wschodniej części działki nr 74/101 oraz 74/102 objęte są obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach, uchwaloną Uchwałą nr XLI/397/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26.11.2009r.. Działka nr 74/101 w powyższym planie miejscowym znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „7KK, KDW- teren komunikacji kolejowej i dróg wewnętrznych”, natomiast działka nr 74/102 zlokalizowana jest w obszarze określonym symbolem „2P- tereny o funkcji przemysłowej”.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 74/101 i 74/102, zgodnie z ustaleniami Uchwały nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30.03.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, nie są położone w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 74/101 i 74/102 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu, jak również decyzją Starosty Słubickiego określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiący własności Skarbu Państwa, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 74/101 i 74/102 posiadają dostęp do drogi publicznej – ulicy Transportowej - poprzez będące własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  działki numer 74/36 i 74/37, stanowiące drogę, objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Słubicach KW nr GW1S/00019768/2; Na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 74/101 i 74/102  ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność drogowa polegającej na prawie przejazdu, przewozu i przechodu przez działki o nr ewid. 74/36 i 74/37.

Opisana nieruchomość stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi 74/101 i 74/102 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej będącej własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Nabywca działek nr 74/101 i 74/102 zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury technicznej stanowiącej mienie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z zabudową (budynki i budowle) wynosi brutto 4.920.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych)  tj. netto 4.000.000,0000 zł (słownie: cztery miliony złotych) powiększone o 23% podatku VAT w wysokości 920.000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości objętej przetargiem  do dnia 24.10.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu; oferta powinna zawierać cenę oraz krótki opis planowanego przez oferenta sposobu zagospodarowania nieruchomości,
 • wpłacenie wadium w kwocie 492.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na rachunek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą (Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010), w terminie do dnia 23.10.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Orła Białego 22.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 74/101 i 74/102 wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór nabywcy działek nr 74/101 i 74/102. W przypadku nie uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej wadium podlega zwrotowi.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, przerwania przetargu na każdym etapie lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.