BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Gubin - 23.11.2015r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

 

1)    wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2)    sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,9747 ha, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 4/5, położoną w obrębie 1 Bieżyce gminy Gubin, na terenie Podstrefy Gubin Kompleks nr 2.

Działka oznaczona nr ewid. 4/5 będąca własnością Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., objęta jest KW nr ZG2K/00009740/1 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie.

 

      1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

 

  • wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

2.    Wysokość, forma i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego".

 

3.    Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz.U.2004.254.2541 z późn. zm.).

 

4.    „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego "można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunkuIBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

 

5.    Oferty z dopiskiem „Przetarg Łączny Podstrefa Gubin Kompleks nr 2” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 16.12.2015r., do godz. 10.00.

 

6.     Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2015r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl