BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Nowa Sól - 29.07.2015r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

 

mającego na celu:

 

1)    wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

2)    sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 5,1869 ha, składającej się z części działki oznaczonej nr ewid.: 64/6 o pow. 0,9110 ha (zgodnie z wstępnym projektem podziału oznaczona jako działka 64/11) oraz części działki oznaczonej nr ewid.: 59/2 o pow. 4,2759 ha (zgodnie z wstępnym projektem podziału oznaczona jako działka 59/4), położonych w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1.

Działka oznaczona nr ewid. 64/6 objęta jest KW nr ZG1N/00058486/6, a działka oznaczona nr ewid. 59/2 objęta jest KW nr ZG1N/00058489/7 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.

 

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

 

  • wykupienie „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.

 

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunkuIBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

 

5. Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 21.08.2015 r., do godz. 10.00.

 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 21.08.2015 r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego"udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej
K-S SSE S.A. www.kssse.pl