BIP |
Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Słubice - 14.10.2013r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

 

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Słubice.

 

 

1. Ogłoszenie jest skierowane do przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności własność lub użytkowanie wieczyste lub najem lub dzierżawa lub leasing) położonych na terenie K-S SSE w Podstrefie Słubice, albo tych, którzy wiarygodnie uprawdopodobnią możliwość uzyskania takiego tytułu prawnego.

 

2. W rokowaniach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, o których mowa w pkt. 1, zamierzający prowadzić na terenie K-S SSE działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U.2007.42.274 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U.2008.232.1548 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.2009.113.940).

 

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

 

  • wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

4. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz.U.2004.254.2541 z późn. zm.).

 

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań"można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 8.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunkuIBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

 

6. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Słubice” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 12.11.2013r., do godz. 10.00.

 

7.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2013r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań"udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl