BIP |
Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Gorzów Wlkp., Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Słubice - 09.11.2012

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO:

 

ROKOWAŃ

 

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Gorzów Wlkp..

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1751 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 74/161, położonej w obrębie 3 miasta Słubice, na terenie Podstrefy Słubice Kompleks nr 1, objętej księgą wieczystą KW nr GW1S/00016730/6 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

 

Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  istotnych warunków przetargu łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego”.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

1. „Specyfikację  istotnych warunków rokowań"oraz „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 8.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: osiem tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą - nr rachunku IBN: PL32 8355 0009 0022 3890 2000 0001; SWIFT: POLUPLPR.

 

2. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Gorzów Wlkp.” lub „Przetarg łączny Podstrefa Słubice” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 03.12.2012r., do godz. 10.00.

 

3.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A.:

  • dla rokowań - 03.12.2012r. o godz. 11.00.
  • dla przetargu łącznego - 03.12.2012r. o godz. 12.00.

 

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań"oraz przetargu łącznego i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl