BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Gorzów Wlkp., Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Kostrzyn - 23.11.2011r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO:

PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gorzów Wlkp. Kompleks nr 2 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej ok. 6,1649 ha, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 32/3 (o pow. 3,8230 ha), 31/1 (o pow. 0,2808 ha), 254/1 (ok. 2,0611 ha) położonych w obrębie 7 Chrościk miasta Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Wlkp. Kompleks nr 2.

Zgodnie ze wstępnym projektem podziału działka o nr ewid. 254/1 powstanie z działki oznaczonej nr ewid. 254.

Działki oznaczone nr ewid. 32/3, 31/1 objęte są księgą wieczystą KW nr GW1G/00108685/6 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.. Działka oznaczona nr ewid. 254 objęta jest księgą wieczystą KW nr GW1G/00109860/4 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp..

 

Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  istotnych warunków przetargu łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego”.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz kryteria określone w punkcie 2.1 „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych" obowiązujące dla terenów stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

 

ROKOWAŃ

 

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kostrzyn Kompleks nr 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie  „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

1. „Specyfikację  istotnych warunków przetargu łącznego"oraz „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą - nr rachunku IBN: PL32 8355 0009 0022 3890 2000 0001; SWIFT: POLUPLPR.

 

2. Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny Podstrefa Gorzów Wlkp. Kompleks nr 2” lub „Rokowania Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3 ” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie:

  • dla przetargu łącznego określonego w punkcie I do dnia 15.12.2011r. do godz. 10.00.
  • dla rokowań określonych w punkcie II do dnia 20.12.2011r. do godz. 10.00.

 

3.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A.:

  • dla przetargu łącznego określonego w punkcie I - 15.12.2011r. o godz. 11.00.
  • dla rokowań określonych w punkcie II20.12.2011r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"oraz rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl