BIP |
Zaproszenie do rokowań - Podstrefa Kostrzyn, Podstrefa Karlino - 7.10.2011

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO DWÓCH ROKOWAŃ

mających na celu:

I.   wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kostrzyn.

 

II.  wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Karlino.

 

1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

§  wykupienie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań",

§  złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

 

2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

3. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań"można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 32 8355 0009 0022 3890 2000 0001; SWIFT: POLUPLPR.

 

4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Kostrzyn” lub „Rokowania Podstrefa Karlino” należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 04.11.2011r. do godz. 10.00.

 

5.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A.:

§  dla rokowań określonych w punkcie I - 04.11.2011r. o godz. 11.00.

§  dla rokowań określonych w punkcie II04.11.2011r. o godz. 12.00.

 

Informacji na temat dwóch rokowań i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań"udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl