BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Nowa Sól - 24.08.2011r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

 

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz

2) sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 4,6386 ha oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 127/1 (o pow. 2,1477 ha), 127/2 (o pow. 2,4909 ha) położonych w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól, Kompleks nr 1. Działki objęte są KW nr ZG1N/00058489/7 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunAkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego".

 

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

 

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą - nr rachunku IBN: PL32 8355 0009 0022 3890 2000 0001; SWIFT: POLUPLPR.

 

5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 27.09.2011r. do godz. 10.00.

 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 27.09.2011r. o godz. 11.00.

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

 

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl