BIP |
Zaproszenie do rokowań – Podstrefa Chodzież, Zaproszenie do przetargu łącznego – Podstrefa Nowa Sól – 03.06.2011r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO:
ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Chodzież.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

PRZETARGU ŁĄCZNEGO

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Nowa Sól oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 6,8058 ha, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 14/3 (o pow. 2,5028 ha), 127/4 (o pow. 0,5449 ha), 15 (o pow. 3,7581 ha) położonych w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1, objętych odpowiednio księgami wieczystymi: KW nr ZG1N/00058487/3, KW nr ZG1N/00058489/7, KW nr ZG1N/00029165/8 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.

Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego". Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.).

1. „Specyfikację istotnych warunków rokowań" oraz „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP.

2. Oferty z dopiskiem „Rokowania - Podstrefa Chodzież" należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 28.06.2011r., do godz. 10.00.
Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny - Podstrefa Nowa Sól" należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 08.07.2011r., do godz. 10.00.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A.:

  • dla rokowań - 28.06.2011r. o godz. 11.00.
  • dla przetargu łącznego - 08.07.2011r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań" oraz przetargu
i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl