BIP |
Zaproszenie do rokowań – Podstrefa Nowa Sól – 20.05.2011r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Nowa Sól.

1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20.10.1994r. (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 i z 2008r. Nr 118, poz. 746) i § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477 z późn. zm.).

3. „Specyfikację istotnych warunków rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP.

4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Nowa Sól " należy składać w siedzibie Spółki
(pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 13.06.2011r., do godz. 10.00.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2011r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl