BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego – Podstrefa Gorzów Wlkp. – 14.02.2011r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r.
(Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

2) sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 4,6349 ha, oznaczonych nr ewid. działki: 6/3 (o pow. 0,4816 ha), 30/3 (o pow. 0,1991 ha), 261/2 (o pow. 0,1692 ha), 7/3 (o pow. 3,7850 ha) położonych w obrębie 7 - Chróścik miasta Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Wlkp., Kompleks nr 2.
Działka oznaczona nr ewid. 7/3 objęta jest KW nr GW1G/00107451/0 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp..
Działki: 6/3, 30/3, 261/2 zostały nabyte przez K-S SSE S.A. od miasta Gorzów Wlkp. aktem notarialnym Rep. Nr 14800/2010 dnia 22.12.2010r., dla których Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi KW nr GW1G/00085578/5 (dz. 6/3), KW nr GW1G/00058307/7 (dz. 30/3), KW nr GW1G/00089026/9 (dz. 261/2).

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:

  • wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego".

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o:

  • kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.),
  • kryteria określone w punkcie 2.1 „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych" obowiązujące dla terenów stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP

5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 14.03.2011r. do godz. 10.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 14.03.2011r. o godz. 12.00.

Informacji na temat przetargu łącznego i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl