BIP |
Zaproszenie do dwóch rokowań Podstrefa Kostrzyn, Podstrefa Przemęt – 16.12.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

ZAPRASZA DO DWÓCH ROKOWAŃ 

I. Rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Kostrzyn.
W rokowaniach mogą uczestniczyć przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie K-S SSE działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 42 poz. 274 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232 poz. 1548). 

II. Rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Przemęt.
W rokowaniach mogą uczestniczyć przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie K-S SSE działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 42 poz. 274 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232 poz. 1548) i zgodnie z warunkami określonymi w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych”, o których mowa w pkt. 6.1 Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.06.2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 113 poz. 940).  

1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia. 

2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541), a w przypadku realizacji inwestycji na ternie Podstrefy Przemęt co najmniej jednego z kryteriów określonych w punkcie 2.1 „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (Koncepcja_rozwoju_SSE.pdf) obowiązującego dla terenów stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym zarządzającego. 

3. „Specyfikację istotnych warunków rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 – 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr rachunku - IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP 

4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Kostrzyn” lub „Rokowania Podstrefa Przemęt” należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie:

  • dla rokowań określonych w punkcie I do dnia 11.01.2010r. do godz. 10.00.
  • dla rokowań określonych w punkcie II do dnia 25.01.2010r. do godz. 10.00. 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi:

  • dla rokowań określonych w punkcie I w dniu 11.01.2010r. o godz. 11.00.
  • dla rokowań określonych w punkcie II w dniu 25.01.2010r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań" udziela się w siedzibie spółki w Kostrzynie nad Odrą.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl