BIP |
Zaproszenie do trzech przetargów łącznych Podstrefa Kostrzyn, Słubice – 02.11.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. 

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz.U. nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO TRZECH PRZETARGÓW ŁĄCZNYCH

mających na celu:

I. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Kostrzyn oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6417 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 4/17, położonej w obrębie 3 miasta Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn - Kompleks nr 3, objętej księgą wieczystą KW nr GW1S/00005023/7 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

II. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 6,3676 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 9/6 (powstałej z podziału działki o numerze ewidencyjnym 9/4, objętej księgą wieczystą KW nr GW1S/00004005/8 w Sądzie Rejonowym w Słubicach), położonej w obrębie Świecko gmina Słubice, na terenie Podstrefy Słubice - Kompleks nr 2.
Nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 9/6 jest własnością K-S SSE S.A. i zostały nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych (umowa sprzedaży - akt notarialny z dnia 30.10.2009r.), której na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu w okresie 5 lat od daty sprzedaży.

III. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,9476 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 9/9 (powstałej z podziału działki o numerze ewidencyjnym 9/4, objętej księgą wieczystą KW nr GW1S/00004005/8 w Sądzie Rejonowym w Słubicach), położonej w obrębie Świecko gmina Słubice, na terenie Podstrefy Słubice - Kompleks nr 2.
Nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 9/9 jest własnością K-S SSE S.A. i zostały nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych (umowa sprzedaży - akt notarialny z dnia 30.10.2009r.), której na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu w okresie 5 lat od daty sprzedaży.

1. Warunkiem udziału w w/w przetargach łącznych jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia.

2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. nr 254, poz. 2541).

4. "Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP

5. Oferty z dopiskiem „przetarg łączny I - Podstrefa Kostrzyn" lub „przetarg łączny II - Podstrefa Słubice" należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 24.11.2009r. do godz. 10.00.

Dla przetargu określonego w punkcie III oferty z dopiskiem „przetarg łączny III - Podstrefa Słubice" należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 30.11.2009r. do godz. 10.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi:

  • dla przetargu określonego w punkcie I i II w dniu 24.11.2009r. o godz. 11.00.
  • dla przetargu określonego w punkcie III w dniu 30.11.2009r. o godz. 11.00.

Informacji na temat trzech przetargów łącznych udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A.: www.kssse.pl