BIP |
Zaproszenie do rokowań Podstrefa Goleniów – 13.10.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, którzy uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Goleniów.

1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541), a w przypadku realizacji inwestycji na ternie Kompleksu nr 11
lub 12 Podstrefy Goleniów również kryteria określone w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych" (Koncepcja_rozwoju_SSE.pdf) obowiązujące dla terenów stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będące w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

3. „Specyfikację istotnych warunków rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót
i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą - nr rachunku IBN: PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010 SWIFT: GBWCPLPP

4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Goleniów" należy składać w siedzibie spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 09.11.2009r., do godz. 10.00.

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2009r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań" udziela się w siedzibie spółki w Kostrzynie nad Odrą.