BIP |
Zaproszenie do dwóch przetargów łącznych Podstrefa Słubice, Kostrzyn - 19.05.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO DWÓCH PRZETARGÓW ŁĄCZNYCH

mających na celu:

I. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 3,2353 ha, stanowiącej działki gruntowe oznaczone nr ewidencyjnymi 74/116 (o pow. 2,5258 ha), 74/117 (o pow. 0,7095 ha), położone w obrębie 3 miasta Słubice, na terenie Podstrefy Słubice - Kompleks nr 1, objęte księgą wieczystą KW nr 16730 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

II. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Kostrzyn oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,3665 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 17/16, położonej w obrębie 3 miasta Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn - Kompleks nr 3, objętej księgą wieczystą KW nr 5023 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

 1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:
  - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  - wpłacenie wadium,
  - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego”.
 3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. nr 254, poz. 2541).
 4. "Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 5. Oferty z dopiskiem „przetarg łączny – Podstrefa Słubice” lub „przetarg łączny – Podstrefa Kostrzyn” należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie:
  - dla przetargu określonego w punkcie I do dnia 16.06.2009r. do godz. 10.00.
  - dla przetargu określonego w punkcie II do dnia 19.06.2009r. do godz. 10.00.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi:
  - dla przetargu określonego w punkcie I w dniu 16.06.2009r. o godz. 11.00.
  - dla przetargu określonego w punkcie II w dniu 19.06.2009r. o godz. 11.00.

Informacji na temat dwóch przetargów łącznych udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.