BIP |
Zaproszenie do rokowań Podstrefa Buk – 24.04.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Buk.

  1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
    - wykupienie Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
    - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
  2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20.10.1994r. (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. Nr 118, poz. 746) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477).
  3. „Specyfikację istotnych warunków rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00- 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
  4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Buk" należy składać w siedzibie spółki (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odra, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 19.05.2009r. do godz. 10.00.
  5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2009r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań" udziela się w siedzibie spółki w Kostrzynie nad Odrą.