BIP |
Zaproszenie do dwóch przetargów łącznych Podstrefa Gorzów Wielkopolski, Gubin - 31.03.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO DWÓCH PRZETARGÓW ŁĄCZNYCH

mających na celu:

I. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gorzów Wielkopolski oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,1999 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 369/4, położonej w obrębie 7 Chróścik miasta Gorzów Wielkopolski, na terenie Podstrefy Gorzów Wielkopolski - Kompleks nr 1, objętej księgą wieczystą KW nr GW1G/00076055/7 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.

II. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gubin oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,0000 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 4/6 (powstałej z podziału działki o numerze ewidencyjnym 4/3), położonej w obrębie 1 Bieżyce gmina Gubin, na terenie Podstrefy Gubin - Kompleks nr 2, objętej księgą wieczystą KW nr ZG2K/00009740/1 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim.

 1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:
  - wykupienie „specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  - wpłacenie wadium,
  - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego”.
 3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w "specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. nr 254, poz. 2541).
 4. "Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 5. Oferty z dopiskiem „przetarg łączny – Podstrefa Gorzów Wielkopolski” lub „przetarg łączny – Podstrefa Gubin” należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 22.04.2009r. do godz. 10.00.
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi:
  - dla przetargu określonego w punkcie I w dniu 22.04.2009r. o godz. 11.00.
  - dla przetargu określonego w punkcie II w dniu 22.04.2009r. o godz. 12.00.

Informacji na temat dwóch przetargów łącznych udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.