BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego Podstrefa Gorzów Wielkopolski - 02.02.2009r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO 

mającego na celu:

1). wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz

2). sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2,1999 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 369/4, położonej w obrębie 7 Chróścik miasta Gorzów Wielkopolski, na terenie Podstrefy Gorzów Wielkopolski Kompleks nr 1. Działka o nr ewidencyjnym 369/4 objęta jest księgą wieczystą KW nr GW1G/00076055/7 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.  

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  - wpłacenie wadium,
  - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".
 3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541).
 4. „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego"" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie n. Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 16.03.2009r. do godz. 10.00
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 16.03.2009r. o godz. 11.00

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego" udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.