BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego Podstrefa Gubin - 14.11.2008r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:


1). wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz


2). sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni ok. 2,7786 ha oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 105/1 o pow. 0,6000 ha, 105/9 o pow. 0,7810 ha (powstałych z podziału działki o numerze ewidencyjnym 105) i części działki 106 o pow. ok. 1,3976 ha, położonych w obrębie 7 miasta Gubin, na terenie Podstrefy Gubin.
Działki o nr ewidencyjnych 105 i 106 objęte są księgą wieczystą KW nr ZG2K/00009714/0 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  
- wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  - wpłacenie wadium,
  
- złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".
 3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541).
 4. „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn n. Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010
 5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie n. Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 10.12.2008r. do godz. 10.00
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 10.12.2008r. o godz. 11.00

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego" udziela się w siedzibie
 K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.