BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego Podstrefa Kostrzyn - 22.04.2008r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO PRZETARU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

 1. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
 2. sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0000 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 4/23, położonej w obrębie 3 miasta Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn, objętej księgą wieczystą KW 5023 w Sądzie Rejonowym w Słubicach.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego",
  - wpłacenie wadium,
  - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia.
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".
 3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541).
 4. „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn n. Odrą. nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 5. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie n. Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 15.05.2008r. do godz. 10.00
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie K-S SSE S.A. w dniu 15.05.2008r. o godz. 11.00

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego" udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie n. Odrą.