BIP |
Zaproszenie do rokowań Podstrefa Swarzędz oraz dwóch przetargów łącznych Podstrefa Nowa Sól – 25.03.2008r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza

DO ROKOWAŃ MAJĄCYCH NA CELU

wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Swarzędz.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań"
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
 2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w ""Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541)
 3. ""Specyfikację istotnych warunków rokowań"" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn n. Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Swarzędz" należy składać w siedzibie spółki (pokój nr 12), w Kostrzynie n. Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 17.04.2008r., do godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2008r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań"" udziela się w siedzibie spółki w Kostrzynie n. Odrą.

DO DWÓCH PRZETARGÓW ŁĄCZNYCH

I Przetarg łączny na:

1). wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz
2). sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej ok. 1,0000 ha, stanowiącej część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 14/6, położonej w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1.


II Przetarg łączny na:

1). wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz
2). sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej ok. 7,5000 ha, stanowiącej część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 14/6, położonej w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1.

Działka nr 14/6 stanowi własność Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i została nabyta od miasta Nowa Sól aktem notarialnym Repertorium A nr 4745/2008 z dn. 12.03.2008r., która zgodnie z wnioskiem zawartym przy tym akcie wraz z działkami nr 14/3 i 14/4 zostanie odłączona z Księgi Wieczystej nr 28782 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział Ksiąg Wieczystych i dla których założona zostanie nowa Księga Wieczysta.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"
  • wpłacenie wadium
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".
 3. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego".
 4. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541).
 5. „Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn n. Odrą. nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 6. Oferty należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12) w Kostrzynie n. Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 17.04.2008r. do godz. 10.00.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi:
  • dla przetargu łącznego określonego w punkcie I w dniu 17.04.2008r. o godz.12.00.
  • dla przetargu łącznego określonego w punkcie II w dniu 17.04.2008r. o godz.13.00.


Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego" udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie n. Odrą.