BIP |
Zaproszenie do rokowań Podstrefa Karlino – 07.02.2008r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Karlino.

  1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
    - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań",
    - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
  2. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w ""Specyfikacji istotnych warunków rokowań"". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541)
  3. "Specyfikację istotnych warunków rokowań" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8 00- 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn n. Odrą. nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
  4. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Karlino" należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12), w Kostrzynie n. Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 29.02.2008r., do godz. 1000
  5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2008r. o godz. 1300


Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji istotnych warunków rokowań"" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie n. Odrą.