BIP |
Zaproszenie do dwóch przetargów łącznych – Podstrefa Gorzów Wlkp., Nowa Sól – 04.02.2008r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO DWÓCH PRZETARGÓW ŁĄCZNYCH

mających na celu:
I. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gorzów oraz sprzedaż nieruchomość gruntowej o powierzchni 2,1999 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 369/4, położonej w obrębie 7-Chróścik miasta Gorzów Wlkp., na terenie Podstrefy Gorzów Kompleks nr 1, objętej księgą wieczystą KW nr 76055 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.

II. wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Nowa Sól oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,9040 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 123, położonej w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1, objętej księgą wieczystą KW nr 28781 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"",
  - wpłacenie wadium,
  - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.
 2. Wysokość, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego".
 3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w ""Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2541)
 4. ""Specyfikację istotnych warunków przetargu łącznego"" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8 00- 15 30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 6.000,00 PLN netto plus 22% VAT (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym Ośno Lubuskie Filia Kostrzyn nad Odrą nr konta 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010.
 5. Oferty z dopiskiem „Przetarg łączny - Podstrefa Gorzów" lub „Przetarg łączny - Podstrefa Nowa Sól" należy składać w siedzibie K-S SSE S.A. (pokój nr 12), w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 29.02.2008r. do godz. 10.00
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi:
  a). dla przetargu określonego w punkcie I w dniu 29.02.2008r. o godz. 11.00
  b). dla przetargu określonego w punkcie II w dniu 29.02.2008r. o godz. 12.00

Informacji na temat przetargów i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego"" udziela się w siedzibie K-S SSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.