BIP |
Zaproszenie do przetargu łącznego - Podstrefa Lipno - 23.05.2018r.

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

mającego na celu:

1)   wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

2)   sprzedaż nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 11,4110 ha oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 833/44, 833/45, 833/46 i 833/29, położonych w obrębie 0013 Wilkowice, gmina Lipno, na terenie Podstrefy Lipno Kompleks nr 1.

W/w działki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. nabyła w dniu 21.05.2018 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu (akty notarialne - umowy sprzedaży z dnia 21.05.2018 r. Rep. A nr 3631/2018 i Rep. A nr 3640/2018 ), dla których Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1L/00058313/8.

1. Warunkiem udziału w przetargu łącznym jest:                                                                            

  • wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego",
  • wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia.

2. Wysokość, forma i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja  Istotnych Warunków Przetargu Łącznego".

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. zm.) raz kryteria określone w punkcie 2.1 „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych" obowiązujące dla terenów stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego" można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunku IBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

5. Oferty z dopiskiem „Przetarg Łączny Podstrefa Lipno Kompleks nr 1 – działki 833/44, 833/45, 833/46 i 833/29” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 15.06.2018 r., do godz. 10.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2018 r. o godz. 12.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl